02-986 9213 ต่อ 7328 nurse.academic@gmail.com
default-logo
BREAKING NEWS

คณบดี

รศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย

ประธานกรรมการ​

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ​

ผศ.ดร. พวงผกา คงวัฒนานนท์

กรรมการบริการวิชาการ

 • ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์
 • หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาล
 • ประธานหลักสูตรพยม.จิตเวชและสุขภาพจิต
 • ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์
 • ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 • ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 • หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
 • หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
 • ผู้จัดการศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม
 • อาจารย์สุปริญญา สัมพันธรัตน์
 • อาจารย์ชาฤทธิ์ วรวิชญพงศ์
 • อาจารย์ธัญญารัตน์ บุญโทย
 • นางสาวกัลยาณี ชาวนา
 • นักวิชาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
 • นักวิชาการศึกษา โครงการหลักสูตรพยม.จิตเวชและสุขภาพจิต

กรรมการและเลขานุการ

 • ผู้จัดการศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นางสมฤทัย ลามอ