02-986 9213 ต่อ 7328 nurse.academic@gmail.com
default-logo
BREAKING NEWS

รายชื่ออาจารย์และผู้มีความรู้ความสามารถของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ศ.ดร.ประนอม โอทกานนท์
 • รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
 • รศ.ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์
 • รศ.สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว
 • ผศ.ดร.ชมชื่น สมประเสริฐ
 • รศ.ปิยะพร กองเงิน
 • ผศ.ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์
 • ผศ.ดร.มยุรี นิรัตธราดร
 • ผศ.สุดาพร กมลวารินทร์
 • อ.ดร.ณัฏฐนันท์พร สงวนกลิ่น
 • อ.ดร.ณัฐพัชร์ บัวบุญ
 • อ.ลาวัลย์ ใบมณฑา
 • อ.ศิริขวัญ พรหมจำปา
 • อ.พรสวรรค์ คำทิพย์
 • ผศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิม
 • ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล
 • ผศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย
 • ผศ.ดร.สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์
 • ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม
 • ผศ.ปริญญา แร่ทอง
 • ผศ.ปิยะวรรณ ขนาน
 • อ.ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี
 • อ.ดร.เบญญพร บรรณสาร
 • อ.ดร.ศิริลักษณ์ แก้วศรีวงค์
 • อ.ทัศนีย์ ภู่สำอางค์
 • อ.ธัญญารัตน์ บุญโทย
 • อ.บังอร ปีประทุม
 • อ.บุณฑริกา ชาตรีวัฒนกุล
 • อ.ปรัศนีย์ พันธุ์กสิกร
 • อ.วิชิยา ยลพันธ์
 • อ.ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์
 • ศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์
 • รศ. ดร.นิตยา ตากวิริยะนันท์
 • ผศ.ดร.รังสิมันต์ สุนทรไชยา
 • ผศ.ดร.อังคณา จิรโรจน์
 • ผศ.ดร.นุชนาถ บรรทุมพร
 • ผศ.ดร. เอกอุมา อิ้มคำ
 • ผศ.ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ
 • ผศ.ปริยศ กิตติธีระศักดิ์
 • อ.ดร.สารรัตน์ วุฒิอาภา
 • อ.สุภาวดี เจริญวานิช
 • อ.พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
 • อ.เกสร มุ้ยจีน
 • ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
 • ผศ.ดร.พนิดา ศิริอำพันธ์กุล
 • ผศ.พัชรพร แก้ววิมล
 • ผศ.วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล
 • ผศ.ชิดกมล สังข์ทอง
 • อ.ดร.วาริยา หมื่นสา
 • อ.สุภาวดี ทับกล่ำ
 • อ.จุไรรัตน์ กีบาง
 • อ.ศยามล รมพิพัฒน์
 • อ.หทัยชนก นิติกุล
 • รศ.พานทิพย์ แสงประเสริฐ
 • ผศ.ดร.จีราภรณ์ กรรมบุตร
 • ผศ.ดร.จุลจราพร สินศิริ
 • ผศ.ประกายเพชร วินัยประเสริฐ
 • อ.ดร.จุไรพร โสภาจารีย์
 • อ.ดร.วนลดา ทองใบ
 • อ.เรือเอกหญิงสุธาสินี ศรีนุ่น
 • อ.สุกัญญา พูลโพธิ์กลาง
 • อ.เสาวลักษณ์ ค้าของ
 • ดร.กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์