ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ http://asc.nurse.tu.ac.th ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thu, 17 Feb 2022 03:21:21 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 http://asc.nurse.tu.ac.th/wp-content/uploads/2018/07/cropped-Logo_Nurseing_TU-32x32.png ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ http://asc.nurse.tu.ac.th 32 32 150802227 ออกกำลังกายอย่างง่ายด้วยไม้พลอง” วิทยากรโดย นายสมยศ พรหมบุตร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/02/17/easy-exercises-with-a-stick/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/02/17/easy-exercises-with-a-stick/#respond Thu, 17 Feb 2022 03:19:23 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=6157 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/02/17/easy-exercises-with-a-stick/feed/ 0 6157 แนวทางในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด covid-19 ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และสถาบันการศึกษา” วิทยากรโดย ผศ.ดร.จุไรรัตน์ กีบาง และ พว.ณัฐยาภรณ์ แก่นอาสา http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/02/17/guidelines-for-preventing-and-controlling-the-spread-of-covid-19-in-educational-institutions/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/02/17/guidelines-for-preventing-and-controlling-the-spread-of-covid-19-in-educational-institutions/#respond Thu, 17 Feb 2022 03:17:25 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=6154 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/02/17/guidelines-for-preventing-and-controlling-the-spread-of-covid-19-in-educational-institutions/feed/ 0 6154 เมื่อตั้งครรภ์จะปฏิบัติตัวอย่างไรดีกับการระบาดของโรค covid-19 โดย รศ.ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/02/17/pregnant-in-covid-era/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/02/17/pregnant-in-covid-era/#respond Thu, 17 Feb 2022 03:14:30 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=6151 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/02/17/pregnant-in-covid-era/feed/ 0 6151 อภิปรายเรื่อง…รู้เขารู้เรา: การป้องกันปัญหาสุขภาพกับแรงงานข้ามชาติ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์ และนางสมฤทัย ลามอ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/02/17/preventing-health-problems-with-migrant-workers/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/02/17/preventing-health-problems-with-migrant-workers/#respond Thu, 17 Feb 2022 03:10:07 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=6148 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/02/17/preventing-health-problems-with-migrant-workers/feed/ 0 6148 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันใจ ขจัดภัยความเครียด วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ และอาจารย์พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนสิริ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/02/17/eliminate-stress/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/02/17/eliminate-stress/#respond Thu, 17 Feb 2022 02:05:12 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=6145 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/02/17/eliminate-stress/feed/ 0 6145 ภูมิคุ้มกันข่าวปลอม วิทยากร โดยอาจารย์ สุปริญญา สัมพันธรัตน์ และอาจารย์สุกัญญา พูลโพธิ์กลาง http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/01/24/fakenews/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/01/24/fakenews/#respond Mon, 24 Jan 2022 01:53:56 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=6140 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/01/24/fakenews/feed/ 0 6140 รับมืออย่างไรกับภัยเงียบจากโลกออนไลน์ในเด็ก” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรพร แก้ววิมล http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/01/24/how-to-deal-with-the-silent-danger-from-the-online-world-in-children/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/01/24/how-to-deal-with-the-silent-danger-from-the-online-world-in-children/#respond Mon, 24 Jan 2022 01:23:10 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=6137 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2022/01/24/how-to-deal-with-the-silent-danger-from-the-online-world-in-children/feed/ 0 6137 ตั้งครรภ์รอด ลูกปลอดภัย ในยุคโควิด-19 โดย อาจารย์กรรณิการ์ ชัยสิทธิ์สงวน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ใบมณฑา http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/12/27/pregnancysafeintheageofcovid-19/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/12/27/pregnancysafeintheageofcovid-19/#respond Mon, 27 Dec 2021 07:14:22 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=6132 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/12/27/pregnancysafeintheageofcovid-19/feed/ 0 6132 Home Isolation/Community Isolation โดย ผศ.ดร.จีราภรณ์ กรรมบุตร http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/12/27/homeisolation-communityisolation/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/12/27/homeisolation-communityisolation/#respond Mon, 27 Dec 2021 07:11:28 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=6129 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/12/27/homeisolation-communityisolation/feed/ 0 6129 การดูแลสุขภาพจิตในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดย ผศ.ดร.ชมชื่น สมประเสริฐ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/12/27/mentalhealthcareduringthecoronavirus/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/12/27/mentalhealthcareduringthecoronavirus/#respond Mon, 27 Dec 2021 07:08:33 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=6126 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/12/27/mentalhealthcareduringthecoronavirus/feed/ 0 6126