02-986 9213 ต่อ 7328 nurse.academic@gmail.com
default-logo
BREAKING NEWS

ศูนย์บริหารทั่วไปและบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารปิยชาติ  ชั้น 10
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12121

โทรศัพท์ : 66-2-986 9213 ต่อ 7328
โทรสาร : 66-2-516 5381

อีเมล
    ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ:  
    nurse.academic@gmail.com              

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
    d_program@nurse.tu.ac.th

    หลักสูตรจิตเวชและสุขภาพจิต
    taksaporn28@nurse.tu.ac.th 

 

Center for General Administration and Academic Services

Faculty of Nursing, Thammasat University (Rangsit Campus)
The Piyachart Building, 10th floor
99 Klong 1, Khlong Neung, Khlong Luang, Pathumthani 12121, Thailand.

Tel: 66-2-986 9213 Ext. 7328
Fax: 66-2-516 5381

E-mail:      nurse.academic@gmail.com

                  phd_program@nurse.tu.ac.th