02-986 9213 ต่อ 7328 nurse.academic@gmail.com
default-logo
BREAKING NEWS

บทความวิชาการ เรื่อง “สติกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง” (mindfulness and health promoting behaviors for chronic patients)

บทความวิชาการ เรื่อง “สติกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง” (mindfulness and health promoting behaviors for chronic patients) โดย รศ.ดร. พานทิพย์ แสงประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็นนำเสนอ 1. สติคืออะไร 2. สติสำคัญต่อพฤติกรรมสุขภาพอย่า...