02-986 9213 ต่อ 7328 nurse.academic@gmail.com
default-logo
BREAKING NEWS

โครงการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์และสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์และสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2560...

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่เป็นสากลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่ รุ่นที่ 2”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การสร้างผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่เป็นสากลด้วยการใช้ กระบวนการพยาบาลยุคใหม่ รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560...