02-986 9213 ต่อ 7328 nurse.academic@gmail.com
default-logo
BREAKING NEWS

ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ

นางสาวภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์

ผู้จัดการศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
pawan072@hotmail.com

นางสมฤทัย ลามอ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
nurse.academic@gmail.com

นางสาวทักษพร กิตติพงษ์

นักวิชาการศึกษา
taksaporn28@nurse.tu.ac.th

นางสาวเกวลิน ตรีวิโรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
phd_program@nurse.tu.ac.th