02-986 9213 ต่อ 7328 nurse.academic@gmail.com
default-logo
BREAKING NEWS

ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประกอบไปด้วย 2 หน่วยงาน
1) หน่วยบริการวชิาการ
2) หน่วยโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา)

วัตถุประสงค์

  1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อจัดบริการให้บริการ การศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ และการจัดโครงการอบรมแก่ประชาชนระดับตา่งๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  2. เป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการให้บริการวิชาการของอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ ให้ดำเนินการบริการวิชาการที่มี คุณภาพและได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
  3. พัฒนาคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบริการวิชาการของคณะฯ รวมทั้งการบริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริการวิชาการ การจัดฝึกอบรมสัมมนาการบริการวิชาการ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการ ให้บริการวิชาการ การสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

 

 

อำนาจหน้าที่

หน่วยบริการวิชาการ มีอำนาจหน้าที่ จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณด้านบริการวิชาการแก่ สังคม ประสานงานการดำเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ และการให้บริการวิชาการของ อาจารย์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการแก่สังคม การรายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ งบประมาณด้านบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการแก่สังคมให้มีความ ทันสมัย

หน่วยโครงการบริการการศึกษา(เพื่อรับปริญญา) มีอำนาจหน้าที่ จัดทำแผนการดำเนินงานและ งบประมาณ รวมทั้งดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต มี หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำระเบียบการเบิกจ่าย ค่าขอตั้งงบประมาณโครงการ การขออนุมัติเบิกจ่าย รายการทุกประเภทของโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ดำเนินการจัดการเรียนการ สอนระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ การจัดท าคู่มือนักศึกษา การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาการจัดโครงการต่างๆ การจัดทำตารางสอนประสานการใช้ห้องเรียน ประสานงานการเชิญอาจารย์พิเศษ การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพนักศึกษา การให้คำแนะนำการศึกษา การประเมินผลรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอน ประสานงานสรุปเกรดนักศึกษา ประสานงานการจัดทำรายงานคุณภาพระดับหลักสูตร และเตรียมรับการ ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องให้กับคณะ และการ จัดทำข้อมูลด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มีความทันสมัย